วิสัยทัศน์ของพลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Admin January 02, 2024

วิสัยทัศน์ของพลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เทิดทูน จงรักภักดี
พัฒนางานตำรวจในทุกกมิติ
เป็นตำรวจของประชาชน
มีมาตรฐานสากล
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ขวัญกำลังใจ ศักดิ์ศรี สวัสดิการ
ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

Share This