:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร
  O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ
  O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  O4 ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการถามตอบ/รับฟังความคิดเห็น
  O5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
   

:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  O6 รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน
  O7 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
  O8 คู่มือการให้บริการประชาชน
  O9 E-service
  O10 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
   

:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  O11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O12 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
  O13 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  O14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
   

:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  O15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
   

:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  O16 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   

:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  O17 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)
  O18 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง
  O19 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
  O20 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
  O21 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  O22 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ
   

:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  O23 มาตรการยกระดับคณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O24 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน