โครงการถ่ายทอดการฝึกอบรม

เดิม ตม.จว.พังงา ตั้งอยู่พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า เรียกว่า ตรวจคนเข้าเมืองตะกั่วป่า สังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย เป็นอาคารบ้านพักเรือนไม้ชั้นเดียว ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ในสมัยนั้นจะรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดพังงาทั้งจังหวัด มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งสารวัตรทำหน้าที่หัวหน้าด่าน

ปี พ.ศ.2495
จัดตั้งเป็น ตรวจคนเข้าเมืองตะกั่วป่า สังกัดกองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองเขต กองตรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2495 เป็นต้นไป

ปี พ.ศ.2508
จัดตั้งเป็น ตรวจคนเข้าเมืองตะกั่วป่า สังกัดกองกำกับการ 5 กองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2508 เป็นต้นไป

ปี พ.ศ.2537
กองตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับโครงสร้างเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการสังกัด บก.ตม.3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย และตรวจคนเข้าเมืองตะกั่วป่า ได้เปลี่ยนชื่อเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองพังงา และ ได้ย้ายสถานที่ทำการจากอำเภอตะกั่วป่า มาอยู่ที่ทำการ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงาโดยมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รองสารวัตรทำหน้าที่หัวหน้าด่าน

ปี พ.ศ.2541
มี พ.ร.ฎ.โอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองพังงา สังกัด บก.ตม.3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2541 เป็นต้นไป

ปี พ.ศ.2542
ด่านตรวจคนเข้าเมืองพังงา ได้รับการจัดสรรที่ดินจากราชพัสดุ กรมธนารักษ์ สร้างที่ทำการใหม่ ณ บริเวณ เลขที่ 37 หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จว.พังงา และได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2548
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับโครงสร้างใหม่ ทำให้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองพังงา สังกัด ศตม.ภาคใต้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2548 เป็นต้นไป

ปี พ.ศ.2550
ด่านตรวจคนเข้าเมืองพังงาได้ยกระดับฐานะ โดยให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับสารวัตร ทำหน้าที่หัวหน้าด่าน

ปี พ.ศ.2552
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับโครงสร้างใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองพังงา เปลี่ยนชื่อเป็น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา สังกัด บก.ตม.6 (ภาคใต้) ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2557
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงาได้ยกระดับฐานะโดยมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับสารวัตรใหญ่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วย

ปี พ.ศ.2559
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงาได้ยกระดับฐานะโดยมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับผู้กำกับการทำหน้าที่หัวหน้าหน่วย