ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม

Admin July 25, 2020

ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม .. (กระทรวง/หน่วยงาน)

Share This