ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6

John Doe September 18, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์สำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง 1

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง 2

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง 3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงินการก่อสร้าง

แบบอาคารที่ทำการ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 3 ชั้น

แบบผังบริเวณโรงจอดรถ เสาธง

รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา

รายการเพิ่มเติม อาคารด่านตรวจคนเข้าเมือง 3 ชั้น

Share This