คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558