ขอเชิญผู้มารับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการ ร่วมประเมิน

ADMIN March 28, 2024

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา ขอเชิญผู้มารับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการ ร่วมประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา

 

Share This